WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wizyta w Radoniach u o. Mariana

20 czerw­ca 2010

Ra­do­nie to nie­wiel­ka wieś po­ło­żo­na oko­ło 40 ki­lo­me­trów na po­łu­dnio­wy-za­chód od War­sza­wy. Na skra­ju wio­ski, w bar­dzo ma­low­ni­czym miej­scu pod la­sem znaj­du­je się Klasz­tor Mat­ki Bo­żej Ró­żań­co­wej - naj­młod­szy spo­śród 3 klasz­to­rów do­mi­ni­ka­nek kon­tem­pla­cyj­nych w Pol­sce. Klasz­tor ist­nie­je od 1993 ro­ku. Mnisz­ki Za­ko­nu Ka­zno­dziej­skie­go za­czę­ły ist­nieć od chwi­li, gdy św. Oj­ciec Do­mi­nik zgro­ma­dził w Pro­uil­he we Fran­cji ko­bie­ty na­wró­co­ne z he­re­zji do wia­ry ka­to­lic­kiej, za­kła­da­jąc tym sa­mym pierw­szy do­mi­ni­kań­ski klasz­tor pw. Mat­ki Naj­święt­szej. By­ło to w ro­ku 1206, a więc 10 lat przed po­wsta­niem pierw­szej wspól­no­ty bra­ci.

Po­słu­gę ka­płań­ską w Klasz­to­rze spra­wu­je O. Ma­rian Ha­nu­sek, opie­kun Ado­nai w la­tach 2002 – 2006, w la­tach 2002 – 2003 ja­ko wspie­ra­ją­cy O. Ja­ku­ba Gon­cia­rza. W pięk­ną czerw­co­wą nie­dzie­lę od­wie­dzi­li­śmy o. Ma­ria­na, któ­ry mię­dzy in­ny­mi za­brał nas na wspa­nia­ły spa­cer po oko­licz­nym le­sie.