WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2010
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazd do Tykocina i Supraśla

11-12 wrze­śnia 2010

11 i 12 wrze­śnia wy­bra­li­śmy się na wspól­ne zwie­dza­nie Pod­la­sia. Na­szą wy­pra­wę roz­po­czę­li­śmy po­ran­ną Mszą w klasz­to­rze na Fre­ta. Po­tem spę­dzi­li­śmy nie­mal 3 go­dzi­ny w au­to­ka­rze, któ­ry za­wiózł nas do Gmi­ny Rut­ki, Grą­dy-Wo­niec­ko. Wspa­nia­ły prze­wod­nik opro­wa­dził nas po ścież­ce tu­ry­stycz­nej „Nad­nar­wiań­skie wy­dmy”. Po­tem na Gó­rze Strę­ko­wej po­dzi­wia­li­śmy wi­dok na do­li­nę Na­rwi. W Ty­ko­ci­nie zje­dli­śmy obiad w ży­dow­skiej re­stau­ra­cji, a po­tem roz­po­czę­li­śmy zwie­dza­nie mia­sta. Zo­ba­czy­li­śmy mię­dzy in­ny­mi ry­nek, sy­na­go­gę i ko­ściół Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Dzień za­koń­czy­li­śmy gril­lem w Alum­na­cie.

W nie­dzie­lę uczest­ni­czy­li­śmy w Mszy, w cza­sie któ­rej świę­to­wa­no lo­kal­ne do­żyn­ki. Po­tem po­je­cha­li­śmy do Su­pra­śla, gdzie nie­zwy­kle sym­pa­tycz­na prze­wod­nicz­ka opo­wie­dzia­ła nam o hi­sto­rii mia­sta oraz po­ka­za­ła nam mię­dzy in­ny­mi cer­kiew Zwia­sto­wa­nia NMP, pa­łac ar­chi­man­dry­tów i cer­kiew św. Ja­na Teo­lo­ga. Po­tem zwie­dza­li­śmy prze­pięk­ne Mu­zeum Ikon.