WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
Lista wydarzeńNastępne     

 Kolędowanie

3 stycz­nia 2009

Wspól­no­ta tra­dy­cyj­nie spo­tka­ła się na ko­lę­do­wa­niu w do­mu Be­at­ki.