WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Dwóch nowych Ojców w naszej Wspólnocie

Paź­dzier­nik 2009

Na spo­tka­nie z bp Edo­ar­do Hii­bo­ro Kus­sa­la przy­szedł też o. Nor­bert Oczkow­ski OP, do­mi­ni­ka­nin z klasz­to­ru na Fre­ta. I zo­stał z na­szą Wspól­no­tą przez kil­ka mie­się­cy, wspie­ra­jąc nas ja­ko ka­płan, ale też śpie­wa­jąc z na­mi i ucząc nas wie­lu no­wych pie­śni.

Nie­dłu­go po­tem do­wie­dzie­li­śmy się, że oprócz o. Dar­ka Kan­ty­po­wi­cza, bę­dzie się na­mi opie­ko­wał tak­że o. Mi­chał Adam­ski OP, któ­ry stu­dio­wał teo­lo­gię w Ko­le­gium Do­mi­ni­kań­skim i fi­lo­zo­fię na PAT-cie w Kra­ko­wie. Był też dy­rek­to­rem Cen­trum In­for­ma­cji o Sek­tach i No­wych Ru­chach Re­li­gij­nych. Obec­nie jest dok­to­ran­tem na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i miesz­ka w klasz­to­rze na Fre­ta.

Ba­aaaaar­dzo się ucie­szy­li­śmy z obec­no­ści oby­dwu Oj­ców w na­szej Wspól­no­cie.