WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
PoprzednieLista wydarzeń

 Rekolekcje Adwentowe

11-13 grud­nia 2009

Re­ko­lek­cje gło­sił o. Łu­kasz Mści­sław­ski OP. Te­mat: "... do­pó­ki je­stem w tym na­mio­cie" (2 P 1,13). Pierw­sza ka­te­che­za od­by­ła się pod­czas spo­tka­nia piąt­ko­we­go, 11 grud­nia. Na dal­szy ciąg re­ko­lek­cji, 12 i 13 grud­nia, wy­je­cha­li­śmy do do­mu re­ko­lek­cyj­ne­go w Ka­niach He­le­now­skich.