WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie opłatkowe

10 stycz­nia 2009

Oby to Bo­że Na­ro­dze­nie by­ło dla nas źró­dłem ra­do­ści Dziec­ka Bo­że­go na ca­ły przy­szły rok.

Na do­rocz­nym spo­tka­niu, w cza­sie któ­re­go dzie­li­li­śmy się opłat­kiem i skła­da­li­śmy so­bie ży­cze­nia, spo­tka­ły się oso­by, któ­re czę­sto przy­cho­dzą na spo­tka­nia ale tak­że ci, któ­rych daw­no już nie wi­dzie­li­śmy oraz sym­pa­ty­cy Wspól­no­ty. Nie­któ­rzy z nas przy­szli ze swo­imi ro­dzi­na­mi. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się Mszą Świę­tą, po­tem wspól­nie śpie­wa­li­śmy ko­lę­dy i uczest­ni­czy­li­śmy w aga­pie, ra­cząc się róż­ny­mi sma­ko­ły­ka­mi.