WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Zimowy spacer po Lesie Kabackim

17 stycz­nia 2009

Naj­dziel­niej­si i naj­bar­dziej od­por­ni na mróz wy­bra­li się w nie­dzie­lę na spa­cer po Le­sie Ka­bac­kim. Ce­lem pie­chu­rów by­ło miej­sce upa­mięt­nia­ją­ce ka­ta­stro­fę lot­ni­czą z 1987r. Po spa­ce­rze - spo­tka­nie na her­bat­ce u Igi.