WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie z misjonarzami z Brazylii

20 lu­te­go 2009

20 lu­te­go, na na­szym piąt­ko­wym spo­tka­niu go­ści­li­śmy dwo­je świec­kich mi­sjo­na­rzy, Ra­fa­ela i Ca­ro­le, po­cho­dzą­cych ze wspól­no­ty Przy­mie­rze Mi­ło­sier­dzia Oo. En­ri­que i An­to­nel­lo z São Pau­lo, Bra­zy­lia. Da­li oni świa­dec­two o swo­jej pra­cy, a tak­że mo­dli­li się z na­mi i za nas.