WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Wielkopostne

6-8 mar­ca 2009

Pierw­sza ka­te­che­za od­by­ła się pod­czas piąt­ko­we­go spo­tka­nia, 6 mar­ca. Ko­lej­nych ka­te­chez wy­słu­cha­li­śmy w do­mu re­ko­lek­cyj­nym w Ka­niach He­le­now­skich.

Re­ko­lek­cje gło­sił opie­kun Wspól­no­ty, o. Da­riusz Kan­ty­po­wicz OP. Te­ma­tem prze­wod­nim by­ło py­ta­nie o krzyż w na­szym ży­ciu.