WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Ewangelizacyjne

3 kwiet­nia - 29 ma­ja 2009

3 kwiet­nia roz­po­czę­li­śmy Re­ko­lek­cje Ewan­ge­li­za­cyj­ne, pro­wa­dzo­ne we­dług za­sad Se­mi­na­rium Od­no­wy w Du­chu Świę­tym. Gło­sił je ks. Ma­riusz Ba­rzał.

Spo­ty­ka­li­śmy się w ko­lej­ne piąt­ki, aż do koń­ca ma­ja. Re­ko­lek­cje za­koń­czy­ła mo­dli­twa o od­no­wie­nie da­rów Du­cha Świę­te­go. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my Księ­dzu Ma­riu­szo­wi, a tak­że wszyst­kim oso­bom, któ­re w ostat­nim dniu re­ko­lek­cji mo­dli­ły się za nas: Oj­com Do­mi­ni­ka­nom a tak­że księ­żom i oso­bom świec­kim ze wspól­not Ma­ra­na Tha, Źró­dło, Świa­tło, Si­loe, Ma­ria Mag­da­le­na i Ja Je­stem, oraz z grup w pa­ra­fiach Mat­ki Bo­żej Kró­lo­wej Anio­łów i Dzie­ciąt­ka Je­zus.