WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Jubileusz 25-lecia

16-20 wrze­śnia 2009

W dniach 16-20 wrze­śnia 2009 świę­to­wa­li­śmy ju­bi­le­usz 25-le­cia po­wsta­nia na­szej Wspól­no­ty. Przy­go­to­wa­nia do ob­cho­dów trwa­ły kil­ka mie­się­cy.

Naj­waż­niej­sza część uro­czy­sto­ści od­by­ła się w pią­tek 18 wrze­śnia i roz­po­czę­ła się Mszą Świę­tą.

Głów­nym ce­le­bran­sem był o. Mi­ro­sław Pil­śniak OP, sub­prze­or war­szaw­skie­go Klasz­to­ru na Fre­ta, od wie­lu lat za­przy­jaź­nio­ny ze Wspól­no­tą.

Mszę kon­ce­le­bro­wa­li: o. Da­riusz Kan­ty­po­wicz OP, obec­ny dusz­pa­sterz Ado­nai, o. Krzysz­tof Brosz­kow­ski OP, któ­ry w ro­ku 1984 współ­two­rzył Wspól­no­tę, o. Piotr Krysz­to­fiak OP, prze­or klasz­to­ru War­sza­wa-Słu­żew, dusz­pa­sterz Wspól­no­ty w la­tach 1994-1998 i 2006-2007 oraz o. Ja­kub Gon­ciarz OP, któ­ry był dusz­pa­ste­rzem Ado­nai w la­tach 1998-2003.

Nie­zwy­kle po­ru­sza­ją­ce ka­za­nie do zgro­ma­dzo­nych wy­gło­sił o. Ja­kub Gon­ciarz OP.

Msza Świę­ta zgro­ma­dzi­ła wie­lu obec­nych i daw­nych człon­ków Wspól­no­ty oraz jej sym­pa­ty­ków.

W pierw­szej ław­ce – Mi­rek i Agniesz­ka, jed­ni z za­ło­ży­cie­li Ado­nai i pierw­szych człon­ków Wspól­no­ty.

Ka­sia, ko­or­dy­na­tor przy­go­to­wań do Ju­bi­le­uszu, od 19 lat w Ado­nai.

Pa­miąt­ko­we zdję­cie Wspól­no­ty.

Dal­szy ciąg spo­tka­nia od­by­wał się w Sa­li Pro­win­cjal­skiej Klasz­to­ru. Moż­na by­ło obej­rzeć mul­ti­me­dial­ną pre­zen­ta­cję o hi­sto­rii Wspól­no­ty i jej dzia­łal­no­ści ...

... od­wie­dzić wy­sta­wę zdjęć upa­mięt­nia­ją­cych róż­ne wy­da­rze­nia z ży­cia Ado­nai, któ­rą uro­czy­ście otwo­rzył o. Mi­ro­sław Pil­śniak OP ...

... a tak­że wziąc udział w lo­te­rii, z któ­rej do­chód zo­stał prze­zna­czo­ny na wspar­cie mi­sji do­mi­ni­kań­skich w Ka­me­ru­nie. W cza­sie spo­tka­nia moż­na by­ło spró­bo­wać pysz­no­ści na Wspól­no­to­wej aga­pie i ku­pić pa­miąt­ki przy­go­to­wa­ne z oka­zji Ju­bi­le­uszu (ko­szul­ki, kub­ki, ma­gne­sy na lo­dów­kę i apasz­ki).

Wspól­no­ta Ado­nai gro­ma­dzi oso­by w róż­nym wie­ku, co moż­na by­ło zo­ba­czyć tak­że w cza­sie ob­cho­dów. Mi­sia świę­to­wa­ła w tym sa­mym cza­sie swo­je 75 uro­dzi­ny.

A to naj­młod­si uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści.

Ob­cho­dy Ju­bi­le­uszu by­ły kon­ty­nu­owa­ne w cza­sie wy­jaz­du re­ko­lek­cyj­ne­go do Lo­ret­to, gdzie w cza­sie Mszy św. mo­dli­li­śmy się za Wspól­no­tę i Za­kon Do­mi­ni­kań­ski.

Do na­sze­go świę­to­wa­nia w Lo­ret­to przy­łą­czył się tak­że o. Ma­rian Ha­nu­sek OP, opie­ku­ją­cy się Ado­nai w la­tach 1992-1994 oraz 2002-2006.

W Lo­ret­to wy­słu­cha­li­śmy re­ko­lek­cji, któ­rych te­ma­tem by­ła Wia­ra, Na­dzie­ja i Mi­łość, gło­szo­nych przez: O. Da­riu­sza Kan­ty­po­wi­cza OP ...

... O. Pio­tra Krysz­to­fia­ka OP ...

... i O. Krzysz­to­fa Brosz­kow­skie­go OP.

Wspo­mi­na­li­śmy róż­ne wy­da­rze­nia zwią­za­ne z Ado­nai przy ogni­sku ...

... i przy her­bat­ce.

Pa­miąt­ko­we zdję­cie z re­ko­lek­cji.