WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2009
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Odwiedziny o. Stanisława Gurgula OP

9 paź­dzier­ni­ka 2009

Na­szą Wspól­no­tę od­wie­dził o. Sta­ni­sław Gur­gul OP, któ­ry był opie­ku­nem Ado­nai w ro­ku 1998. Oj­ciec Sta­ni­sław pra­cu­je obec­nie w Ka­me­ru­nie. W cza­sie piąt­ko­wej Li­tur­gii gło­sił ho­mi­lię i opo­wia­dał o dzia­łal­no­ści mi­syj­nej w Afry­ce. Dzię­ku­je­my za obec­ność wśród nas, wspól­ną mo­dli­twę i po­ru­sza­ją­ce opo­wie­ści.