WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Nowi odpowiedzialni

23 paź­dzier­ni­ka 2009

16 paź­dzier­ni­ka od­by­ło się gło­so­wa­nie w spra­wie no­wych od­po­wie­dzial­nych. Na spo­tka­niu 23 paź­dzier­ni­ka Oj­co­wie opie­ku­ją­cy się Wspól­no­tą ogło­si­li swo­ją de­cy­zję w spra­wie skła­du gro­na od­po­wie­dzial­nych i po­wie­rzo­nych im funk­cjach.

Od­po­wie­dzial­ni ka­den­cja 2009/2010