WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wycieczka do Puszczy Bolimowskiej / Joachimów Mogiły

21 wrze­śnia 2008

Wy­jazd sa­mo­cho­da­mi. W Nie­po­ka­la­no­wie - udział we Mszy świę­tej w Ba­zy­li­ce Nie­po­ka­la­nej Wszech­po­śred­nicz­ki Łask. Po­tem spa­cer przez pięk­ne te­re­ny Pusz­czy, gdzie znaj­du­ją się sie­dli­ska bo­brów, ma­low­ni­cza skar­pa, gę­stwi­na ro­ślin. Do przej­ścia by­ło 5 - 10 km. Wy­jazd zor­ga­ni­zo­wa­ła Iga.