WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Ogłoszenie wyników wyboru odpowiedzialnych

5 grud­nia 2008

Ka­den­cja po­przed­nich od­po­wie­dzial­nych skoń­czy­ła się i cho­ciaż wspól­no­ta nie mia­ła sta­łe­go dusz­pa­ste­rza, do­tych­cza­so­wi od­po­wie­dzial­ni zde­cy­do­wa­li, że na­le­ży prze­pro­wa­dzić wy­bo­ry. Od­by­ły się one 14 li­sto­pa­da. Osta­tecz­nie wy­bo­ry mia­ły cha­rak­ter do­rad­czy, prze­wi­dzia­ny przez De­kla­ra­cję, gdyż prze­or wy­zna­czył no­wych opie­ku­nów Ado­nai.