WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wycieczka do Lipkowa

24 lu­te­go 2008

Spa­cer szla­ka­mi Pusz­czy Kam­pi­no­skiej roz­po­czął się na Pl. Wil­so­na, skąd gru­pa po­je­cha­ła au­to­bu­sem do Iza­be­li­na. Stąd spa­ce­ro­wi­cze prze­szli pie­szo ok. 1.7 km do hi­sto­rycz­ne­go Lip­ko­wa i tam w ko­ście­le św. Ro­cha wzię­li udział w pa­ra­fial­nej Mszy św. o godz.11:30. Na­stęp­nie gru­pa wy­ru­szy­ła na nie­bie­ski szlak do Za­bo­ro­wa Le­śne­go i żół­ty pro­wa­dzą­cy do Tru­ska­wia, skąd wró­ci­ła au­to­bu­sem do War­sza­wy. Wy­jazd zor­ga­ni­zo­wa­ła Iga.