WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wiosenna wycieczka do Puszczy Kampinoskiej

26 kwiet­nia 2008

Gru­pa ze­bra­ła się o godz. 9:30 na przy­stan­ku au­to­bu­so­wym - au­to­bus 719 przy ul. Gór­czew­skiej (War­szaw­skiej) róg La­zu­ro­wej i wszy­scy au­to­bu­sem po­je­cha­li do Lesz­na i stam­tąd nie­bie­skim szla­kiem wy­ru­szy­li na tra­sę li­czą­cą ok. 9 km do Za­bo­ro­wa.

Wy­jazd zor­ga­ni­zo­wa­ła Iga.