WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Majówka w Kuligowie

10 ma­ja 2008

Otwar­cie se­zo­nu let­nie­go. W pro­gra­mie - warsz­ta­ty: z ma­lo­wa­nia, le­pie­nia z gli­ny, te­atru oraz kon­cer­ty, i w ogó­le ob­co­wa­nie ze sztu­ka, z przy­ro­dą, ze so­bą.