WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Spacer i wizyta w sanktuarium Matki Boskiej Radosnej Opiekunki Przyrody

22 czerw­ca 2008

Spa­cer do Pusz­czy Kam­pi­no­skiej. Gru­pa wy­ru­szy­ła z War­sza­wy au­to­bu­sem PKS z przy­stan­ku Me­tro Ma­ry­mont i wzię­ła udział w pa­ra­fial­nej Mszy św. w naj­młod­szym na Ma­zow­szu sank­tu­arium - Mat­ki Bo­skiej Ra­do­snej Opie­kun­ki Przy­ro­dy, w któ­rym szcze­gól­ną tro­ską i wsta­wien­nic­twem ota­cza­ne są oso­by cho­re, szcze­gól­nie na cho­ro­by no­wo­two­ro­we.

Spa­cer pół­noc­nym skra­jem Pusz­czy ok. 12 km: dro­gą do żół­te­go szla­ku, da­lej żół­tym, nie­bie­skim i zie­lo­nym, i zno­wu żół­tym z po­wro­tem na PKS w No­wi­nach. Wy­jazd zor­ga­ni­zo­wa­ła Iga.