WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2008
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Dla piechurów - wycieczka do Puszczy Kampinoskiej

27 lip­ca 2008

Przed spa­ce­rem wy­ciecz­ko­wi­cze wzię­li udział w Mszy Św. w ko­ście­le p.w. Mat­ki Bo­żej Aniel­skiej w Za­kła­dzie dla Ociem­nia­łych w La­skach. Po­tem gru­pa wy­ru­szy­ła na spa­cer szla­kiem przez Gó­rę Oj­ca, Mło­ciń­ską Dro­gą, Na Mi­ny, do Dzie­ka­no­wa Le­śne­go. Stam­tąd au­to­bu­sem wszy­scy wró­ci­li do War­sza­wy. Wy­jazd zor­ga­ni­zo­wa­ła Iga.