WSPÓLNOTA ¦WIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2009/2010

Dusz­pa­sterz:
O. Da­riusz Kan­ty­po­wicz OP
Dusz­pa­sterz:
O. Mi­chał Adam­ski OP

Li­der gru­py:
Le­szek Chmie­lew­ski

Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Mag­da Rus­soc­ka

Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ela Wa­rze­cha
Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ja­dwi­ga Pa­na­siuk

Wpro­wa­dza­nie no­wych człon­ków wspól­no­ty - "spra­wy we­wnętrz­ne":
Ania Sta­szew­ka
Kon­tak­ty z Cen­trum For­ma­cji "Wie­czer­nik" i in­ny­mi wspól­no­ta­mi - "spra­wy za­gra­nicz­ne" i in­ter­net:
Woj­tek Wa­rze­cha

Li­tur­gia:
Mi­rek Orze­chow­ski

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne:
Re­na­ta Wo­la­nin
Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic

¦piew:
Mał­go­rza­ta Orze­chow­ska
¦piew:
Kry­sia Le­bie­dow­ska