WSPÓLNOTA ¦WIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2013/2014

Dusz­pa­sterz:
O. Ja­ro­sław Kra­wiec OP
Dusz­pa­sterz:
O. Bar­tło­miej Wolsz­le­ger OP

Li­der gru­py oraz wpro­wa­dza­nie no­wych człon­ków wspól­no­ty:
Mi­rek Orze­chow­ski
Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Mag­da Rus­soc­ka

Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ja­dwi­ga Pa­na­siuk
Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ula Do­mań­ska

Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic
Kon­tak­ty z Cen­trum For­ma­cji "Wie­czer­nik" i in­ny­mi wspól­no­ta­mi oraz In­ter­net:
Ma­rek Paw­lic­ki

Li­tur­gia:
Wal­de­mar Mi­siak
Li­tur­gia:
Zbi­gniew Pie­tru­cza­nis

¦piew:
Mał­go­rza­ta Orze­chow­ska
¦piew oraz spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne:
Adam Wal­czak

Oso­­by wy­­bra­­ne przez od­po­­wie­­dzia­l­nych do pe­ł­nie­­nia in­­nych fun­k­cji we Wspó­l­no­­cie:
¦piew:
Kry­sia Le­bie­dow­ska