WSPÓLNOTA ¦WIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2015/2016

Dusz­pa­sterz:
O. Ja­ro­sław Kra­wiec OP
Dusz­pa­sterz:
O. Ma­rian Ha­nu­sek OP

Li­der gru­py oraz kon­tak­ty z Cen­trum For­ma­cji "Wie­czer­nik" i in­ny­mi wspól­no­ta­mi:
Mi­rek Orze­chow­ski
Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Mag­da Rus­soc­ka

Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ja­dwi­ga Pa­na­siuk
Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ula Do­mań­ska

Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic
In­ter­net:
Ma­rek Paw­lic­ki

Li­tur­gia:
An­drzej Paw­łow­ski
Li­tur­gia:
Zbi­gniew Pie­tru­cza­nis

Tro­ska o oso­by no­we we wspól­no­cie:
Ju­sty­na Po­ża­row­ska
Tro­ska o oso­by no­we we wspól­no­cie:
Ka­ta­rzy­na Strzem­bosz

¦piew oraz kon­tak­ty z 3D w spra­wach cha­ry­ta­tyw­nych:
Mał­go­rza­ta Orze­chow­ska
¦piew:
Adam Wal­czak

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne:
Re­na­ta Wer­ba­now­ska
Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne:
Jo­an­na Zdzien­nic­ka