WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2000/2001

Dusz­pa­ste­rze:
O. Ja­kub Gon­ciarz OP
O. Ma­rian Ha­nu­sek OP

Li­der gru­py:
Ka­sia Strzem­bosz

Ani­ma­to­rzy mo­dli­twy:
Mag­da Rus­soc­ka
Ma­rek Paw­lic­ki
Kry­sia Le­bie­dow­ska

Mo­dli­twa wsta­wien­ni­cza:
Ma­rek Paw­lic­ki

Służ­ba li­tur­gicz­na:
Ro­bert Le­wan­dow­ski

Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na:
Ka­sia Łu­bień­ska

Kon­tak­ty z Cen­trum For­ma­cji „Wie­czer­nik” w Mag­da­len­ce i in­ny­mi wspól­no­ta­mi ("spra­wy za­gra­nicz­ne"):
Woj­tek Pi­sar­ski

Tro­ska o no­wych Człon­ków Wspól­no­ty ("spra­wy we­wnętrz­ne"):
Mi­rek Osuch

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne i in­for­ma­cja:
Ula Rącz­ka

Fi­nan­se:
Gra­ży­na Cie­śla

Oso­by wy­bra­ne przez od­po­wie­dzial­nych do peł­nie­nia in­nych funk­cji we Wspól­no­cie

Ani­ma­tor mu­zycz­ny:
Mał­go­sia Orze­chow­ska

In­ter­net:
Le­szek Chmie­lew­ski