WSPÓLNOTA ¦WIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2019/2020

Dusz­pa­sterz:
O. Ma­rian Ha­nu­sek OP

Li­der gru­py:
Mag­da Rus­soc­ka
Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ja­dwi­ga Pa­na­siuk

Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ewa Ró­że­wicz
Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ire­na Ro­man

Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic
Tro­ska o oso­by no­we we wspól­no­cie:
Ur­szu­la Do­mań­ska

Li­tur­gia:
Mi­rek Orze­chow­ski
In­ter­net oraz li­tur­gia:
Ma­rek Paw­lic­ki

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne:
Sła­wek Gu­tow­ski
Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne:
An­drzej Paw­łow­ski

¦piew:
Mał­go­rza­ta Orze­chow­ska
¦piew:
Kry­sia Le­bie­dow­ska