WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2001/2002

Dusz­pa­ste­rze:
O. Ja­kub Gon­ciarz OP
O. Ma­rian Ha­nu­sek OP

Li­der gru­py:
Ka­sia Strzem­bosz

Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Mag­da Rus­soc­ka
Wi­ce­ani­ma­to­rzy mo­dli­twy:
Ania Ka­dy­jew­ska
Ma­rek Paw­lic­ki - od­po­wie­dzial­ny za mo­dli­twę wsta­wien­ni­czą

Służ­ba li­tur­gicz­na:
Woj­ciech Kwiat­kow­ski

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne i in­for­ma­cja:
Mi­rek Orze­chow­ski

Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na:
Ka­sia Łu­bień­ska

Tro­ska o no­wych Człon­ków Wspól­no­ty ("spra­wy we­wnętrz­ne"):
Mi­rek Osuch

In­ter­net, Kon­tak­ty z Cen­trum For­ma­cji "Wie­czer­nik" w Mag­da­len­ce i in­ny­mi wspól­no­ta­mi ("spra­wy za­gra­nicz­ne"):
Le­szek Chmie­lew­ski

Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic

Oso­by wy­bra­ne przez od­po­wie­dzial­nych do peł­nie­nia in­nych funk­cji we Wspól­no­cie

Ani­ma­tor mu­zycz­ny:
Mał­go­sia Orze­chow­ska

Wi­ce­ani­ma­tor mu­zycz­ny:
Ha­nia He­ring