WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2002/2003

Dusz­pa­sterz:
O. Ma­rian Ha­nu­sek OP
Dusz­pa­sterz:
O. Krzysz­tof Li­po­wicz OP
(od wrze­śnia 2003)
Dusz­pa­sterz:
O. Ja­kub Gon­ciarz OP
(do czerw­ca 2003)

Li­der gru­py:
Mi­rek Orze­chow­ski

Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Mag­da Rus­soc­ka
Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy i mo­dli­twa wsta­wien­ni­cza:
Lu­sia Król

Tro­ska o no­wych człon­ków wspól­no­ty - "spra­wy we­wnętrz­ne":
Ula Do­mań­ska
Kon­tak­ty z Cen­trum For­ma­cji "Wie­czer­nik" i in­ny­mi wspól­no­ta­mi - "spra­wy za­gra­nicz­ne":
Woj­tek Kwiat­kow­ski

Li­tur­gia:
Pio­trek Król
Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na:
Ka­sia Strzem­bosz

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne i in­for­ma­cja:
Ula Rącz­ka
Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic

Oso­by wy­bra­ne przez od­po­wie­dzial­nych do peł­nie­nia in­nych funk­cji we Wspól­no­cie:
Śpiew:
Ha­nia He­ring
Śpiew:
Mał­go­sia Orze­chow­ska
In­ter­net:
Le­szek Chmie­lew­ski