WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2003/2005

Dusz­pa­sterz:
O. Ma­rian Ha­nu­sek OP
Dusz­pa­sterz:
O. An­drzej Po­ni­kow­ski OP
(od lu­te­go 2005)
Dusz­pa­sterz:
O. Krzysz­tof Li­po­wicz OP
(do stycz­nia 2005)

Li­der gru­py:
Woj­tek Kwiat­kow­ski

Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Agniesz­ka Ku­ryś

I Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Mi­ra Pi­sar­ska
II Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ur­szu­la Do­mań­ska

Tro­ska o no­wych człon­ków wspól­no­ty - "spra­wy we­wnętrz­ne":
Woj­tek Pi­sar­ski
Kon­tak­ty z Cen­trum For­ma­cji "Wie­czer­nik" i in­ny­mi wspól­no­ta­mi - "spra­wy za­gra­nicz­ne":
Mi­rek Orze­chow­ski

Li­tur­gia:
An­drzej Pod­la­siń­ski
Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na:
Ka­ta­rzy­na Łu­bień­ska

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne i in­for­ma­cja:
Mag­da Rus­soc­ka
Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic

Oso­by wy­bra­ne przez od­po­wie­dzial­nych do peł­nie­nia in­nych funk­cji we Wspól­no­cie:
Śpiew:
Kry­sia Le­bie­dow­ska
Śpiew:
Mar­cin Ja­chacz
Mo­dli­twa wsta­wien­ni­cza:
Woj­tek Pi­sar­ski
In­ter­net:
Le­szek Chmie­lew­ski