WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2005/2006

Dusz­pa­sterz:
O. Piotr Krysz­to­fiak OP
(od wrze­śnia 2006)
Dusz­pa­sterz:
O. Ma­rian Ha­nu­sek OP
(do czerw­ca 2006)

Li­der gru­py:
Wal­dek Mi­siak

Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Mag­da Rus­soc­ka

I Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy i mo­dli­twa wsta­wien­ni­cza:
Agniesz­ka Ku­ryś
II Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ire­na Ro­man

Tro­ska o no­wych człon­ków wspól­no­ty - "spra­wy we­wnętrz­ne":
Teo­do­zja Płu­cien­nik
Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic

Li­tur­gia:
Krzysz­tof Do­pie­ra­ła

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne i in­for­ma­cja:
Ka­ta­rzy­na Łu­bień­ska
Fi­nan­se:
Ja­dwi­ga Pa­na­siuk

Oso­by wy­bra­ne przez od­po­wie­dzial­nych do peł­nie­nia in­nych funk­cji we Wspól­no­cie:
Śpiew:
Kry­sia Le­bie­dow­ska
Śpiew:
Mar­cin Ja­chacz
In­ter­net:
Le­szek Chmie­lew­ski