WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2006/2007

Dusz­pa­sterz:
O. Piotr Ciu­ba OP
(od czerw­ca 2007)
Dusz­pa­sterz:
O. Piotr Krysz­to­fiak OP
(do kwiet­nia 2007)

Li­der gru­py:
Mag­da Rus­soc­ka

Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Agniesz­ka Ku­ryś

I Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ur­szu­la Do­mań­ska
II Wi­ce­ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ela Such­cic­ka

Tro­ska o no­wych człon­ków wspól­no­ty - "spra­wy we­wnętrz­ne":
Re­na­ta Wo­la­nin
Kon­tak­ty z Cen­trum For­ma­cji "Wie­czer­nik" i in­ny­mi wspól­no­ta­mi - "spra­wy za­gra­nicz­ne":
Ka­ta­rzy­na Łu­bień­ska

Li­tur­gia:
Ire­na Ro­man
Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic

Oso­by wy­bra­ne przez od­po­wie­dzial­nych do peł­nie­nia in­nych funk­cji we Wspól­no­cie:
Śpiew:
Kry­sia Le­bie­dow­ska
In­ter­net:
Le­szek Chmie­lew­ski