WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2007/2008

Dusz­pa­sterz:
O. Da­riusz Kan­ty­po­wicz OP
(od paź­dzier­ni­ka 2008)
Dusz­pa­sterz:
O. Mi­ro­sław San­der OP
(od paź­dzier­ni­ka 2008)

Li­der gru­py:
Agniesz­ka Ku­ryś

Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ja­dwi­ga Pa­na­siuk
Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Mag­da Rus­soc­ka
Ani­ma­tor mo­dli­twy oraz śpiew:
Kry­sia Le­bie­dow­ska
Ani­ma­tor mo­dli­twy oraz in­ter­net:
Le­szek Chmie­lew­ski

Tro­ska o no­wych człon­ków wspól­no­ty:
Teo­do­zja Płu­cien­nik
Tro­ska o no­wych człon­ków wspól­no­ty:
Vo­la Sa­ba­ła-Ła­zi­mow

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne:
Ka­ta­rzy­na Łu­bień­ska
(do mar­ca 2008)
Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic