WSPÓLNOTA ¦WIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Odpowiedzialni
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Kadencja 2008/2009

Dusz­pa­sterz:
O. Da­riusz Kan­ty­po­wicz OP
Dusz­pa­sterz:
O. Mi­ro­sław San­der OP

Li­der gru­py oraz in­ter­net:
Le­szek Chmie­lew­ski

Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ja­dwi­ga Pa­na­siuk
Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Ela Grot­te
Ani­ma­tor mo­dli­twy oraz kon­tak­ty z Cen­trum For­ma­cji "Wie­czer­nik" i in­ny­mi wspól­no­ta­mi - "spra­wy za­gra­nicz­ne":
Woj­tek Wa­rze­cha
Ani­ma­tor mo­dli­twy:
Mag­da Rus­soc­ka re­pli­ca hand­bags

Tro­ska o no­wych człon­ków wspól­no­ty - "spra­wy we­wnętrz­ne":
Ewa Kry­giel
Tro­ska o no­wych człon­ków wspól­no­ty - "spra­wy we­wnętrz­ne":
Vio­la Sa­ba­ła-Ła­zi­mow

Li­tur­gia:
Le­szek Cie­¶liń­ski
Li­tur­gia:
Wal­dek Mi­siak

Spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne:
Ka­sia Strzem­bosz
Fi­nan­se:
Be­ata Se­ma­de­ni-Szlach­cic

¦piew:
Ela Wa­rze­cha
¦piew:
Kry­sia Le­bie­dow­ska