WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2020
Lista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie piątkowe po okresie krwarantanny

5 czerw­ca 2020

Spo­tka­li­śmy się w Ka­pi­tu­la­rzu po dłu­giej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią.

Frag­ment ze spo­tka­nia - Ko­ron­ka do Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go.