WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2019
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Jubileusz 35-lecia

8 czerw­ca 2019

Ob­cho­dzi­li­śmy nasz ju­bi­le­usz. Za­czę­li­śmy mszą św. w Ka­pli­cy Aka­de­mic­kiej. Póź­niej od­by­ła się pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na oraz aga­pa. Przy­go­to­wa­li­śmy tak­że drob­ne upo­min­ki upa­mięt­nia­ją­ce ju­bi­le­usz.