WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2018
Lista wydarzeńNastępne     

 Spotkanie opłatkowe

5 stycz­nia 2018

Na spo­tka­niu piąt­ko­wym dzie­li­li­śmy się opłat­kiem skła­da­jąc so­bie ży­cze­nia.