WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2018
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Ofiarowanie Pańskie

2 lu­te­go 2018

To spo­tka­nie piąt­ko­we przy­pa­dło w Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go. Zgod­nie z tra­dy­cją po­świę­ci­li­śmy grom­ni­ce.