WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2018
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazd do Lublina

23-24 czerw­ca 2018

W tym ro­ku nasz wy­jazd in­te­gra­cyj­ny od­był się przed wa­ka­cja­mi. Od­wie­dzi­li­śmy Lu­blin a na szla­ku zwie­dza­nia zna­la­zły się m. in. Sta­re Mia­sto, Ka­te­dra, za­mek z Ka­pli­cą Trój­cy Świę­tej.