WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2018
PoprzednieLista wydarzeń

 Spotkanie opłatkowe

28 grud­nia 2018

Po mszy św. w Ka­pi­tu­la­rzu dzie­li­li­śmy się opłat­kiem skła­da­jąc so­bie ży­cze­nia, a na za­koń­cze­nie by­ła wspól­na aga­pa.