WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2017
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Rekolekcje Wielkopostne

3-5 mar­ca 2017

Uczest­ni­czy­li­śmy w re­ko­lek­cjach, któ­re od­by­ły się w Otwoc­ku. Re­ko­lek­cje po­pro­wa­dził o. Piotr Krysz­to­fiak OP.