WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2017
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wycieczka do Natolina

26 sierp­nia 2017

Zwie­dzi­li­śmy Park Na­to­liń­ski w War­sza­wie, gdzie obec­nie mie­ści się Cen­trum Eu­ro­pej­skie.