WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2017
PoprzednieLista wydarzeńNastępne     

 Wyjazd integracyjny

16-17 wrze­śnia 2017

W ra­mach wy­jaz­du in­te­gra­cyj­ne­go od­wie­dzi­li­śmy Wro­cław.