WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2017
PoprzednieLista wydarzeń

 Rekolekcje Adwentowe

1-3 grud­nia 2017

Uczest­ni­czy­li­śmy w re­ko­lek­cjach w Otwoc­ku, któ­re po­pro­wa­dził o. Jó­zef Zbo­rzil OP.