WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - 2017
PoprzednieLista wydarzeń

 Rekolekcje Adwentowe

1-3 grud­nia 2017

Ucze­st­ni­­czy­­li­­śmy w re­­ko­­le­k­cjach w Otwo­c­ku, któ­­re po­­pro­­wa­­dził o. Jó­zef Zbo­rzil OP.