WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Zakresy odpowiedzialności

Li­der

 • Dba o Wspól­no­tę (na róż­ne moż­li­we spo­so­by, w jed­no­ści z oj­cem opie­ku­nem i z gro­nem od­po­wie­dzial­nych):
  • czu­wa nad jed­no­ścią we Wspól­no­cie (po­przez ży­wy kon­takt z ludź­mi, człon­ka­mi Wspól­no­ty)
  • czu­wa nad za­cho­wa­niem rów­no­wa­gi mię­dzy tra­dy­cją, ko­rze­nia­mi Wspól­no­ty (jej toż­sa­mo­ścią, za­pi­sa­ną w De­kla­ra­cji) a otwar­to­ścią na pro­wa­dze­nie przez Du­cha Świę­te­go dzi­siaj
  • czu­wa nad for­ma­cją we Wspól­no­cie
  • ko­or­dy­nu­je po­szcze­gól­ne dzia­ła­nia, ini­cja­ty­wy (sta­ra­jąc się włą­czać w nie róż­ne oso­by, nie ro­biąc wszyst­kie­go sa­me­mu i nie na­rzu­ca­jąc swo­ich za­pa­try­wań)
 • Re­pre­zen­tu­je Wspól­no­tę na ze­wnątrz
 • W szcze­gól­ny spo­sób nie­sie Wspól­no­tę w mo­dli­twie

Od­po­wie­dzial­ni za mo­dli­twę i li­tur­gię

 • Służ­ba przy oł­ta­rzu
 • Przy­go­to­wy­wa­nie oł­ta­rza przed Mszą Świę­tą tzn: przy­nie­sie­nie opłat­ków, ho­stii, ręcz­nicz­ka, pu­ry­fi­ka­te­rza z za­kry­stii, przy­nie­sie­nie księ­gi in­ten­cji; ad­o­ra­cją, tzn: roz­ło­że­nie kor­po­ra­łu, za­pa­le­nie świe­czek
 • Roz­da­nie śpiew­ni­ków
 • Roz­dzie­la­nie czy­tań, psal­mu, wy­zna­cze­nie osób do pro­ce­sji z da­ra­mi
 • Wy­zna­cza­nie mi­ni­stran­ta
 • Przy­po­mnie­nie o prze­ło­że­niu ko­mu­ni­kan­tów, wy­łą­cze­niu ko­mó­rek, we­zwa­nie do wy­ci­sze­nia się przed mszą św.
 • Po­sprzą­ta­nie oł­ta­rza po mszy św., tzn: scho­wa­nie do szaf­ki, msza­łu, świe­czek, na­czyń li­tur­gicz­nych
 • Pro­wa­dze­nie mo­dli­twy uwiel­bie­nia pod­czas Mszy Świę­tej
 • Pro­wa­dze­nie (or­ga­ni­zo­wa­nie) mo­dli­twy Wspól­no­ty: Pro­wa­dze­nie, czu­wa­nie nad prze­bie­giem (wy­zna­cza­nie osób chęt­nych do po­pro­wa­dze­nia):
  • mo­dli­twy spon­ta­nicz­nej,
  • ró­żań­ca,
  • Ko­ron­ki do Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go
  • in­nych form mo­dli­twy
 • Przy­go­to­wa­nie wy­dru­ku frag­men­tów Pi­sma św. do mo­dli­twy
 • Opra­wa mu­zycz­na spo­tkań Wspól­no­ty wy­bra­nie pie­śni i pro­wa­dze­nie śpie­wów
 • Czu­wa­nie wraz z li­de­rem Wspól­no­ty nad po­rząd­kiem spo­tkań Wspól­no­ty
 • Od­bie­ra­nie e-ma­ili z in­ten­cja­mi in­ter­ne­to­wy­mi
 • Przy­go­to­wa­nie pa­sków na pa­pie­rze z in­ten­cja­mi i roz­da­nie ich pod ko­niec spo­tka­nia
 • Mo­dli­twa oso­bi­sta w in­ten­cji roz­wo­ju i jed­no­ści wspól­no­ty

Od­po­wie­dzial­ni za no­wych człon­ków Wspól­no­ty i "spra­wy we­wnętrz­ne"

 • Za­uwa­ża­nie (na­tych­mia­sto­we) no­wych człon­ków Wspól­no­ty
 • Ak­ty­wi­za­cja no­wych, np.: za­chę­ca­nie do współ­two­rze­nia li­tur­gii: czy­ta­nie, śpiew (oczy­wi­ście ja­ko pro­po­zy­cja, a nie ob­li­ga­to­ryj­nie) i wszel­kie in­ne for­my wg uzna­nia wła­sne­go ser­ca
 • Two­rze­nie at­mos­fe­ry ser­decz­no­ści, w któ­rej wszy­scy człon­ko­wie ujaw­nia­li­by i roz­wi­ja­li­by swo­je ta­len­ty, umie­jęt­no­ści, mo­że na­wet cha­ry­zma­ty
 • Czu­wa­nie nad ich roz­wo­jem du­cho­wym, pod­su­wa­nie lek­tur
 • Do­strze­ga­nie po­trzeb ma­te­rial­nych i du­cho­wych wie­lo­let­nich człon­ków i no­wo przy­by­łych. Oczy­wi­ście z ro­ze­zna­niem i czuj­no­ścią
 • Wspar­cie po­przez uwa­gę, roz­mo­wę, po­świę­co­ny czas
 • Ko­niecz­ność wy­bra­nia do współ­pra­cy i po­pro­sze­nia o po­moc in­nych człon­ków Wspól­no­ty przy trosz­cze­niu się o no­wych. Lu­dzie po­trze­bu­ją być za­opie­ko­wa­ni, za­uwa­że­ni. Jest po­trze­ba roz­mo­wy, ra­dy. By­wa, że są to oso­by, któ­re prze­pro­wa­dzi­ły się do W-wy, nie ma­ja tu ro­dzi­ny. Po­trze­bu­ją wię­cej uwa­gi i po­win­ny ja otrzy­mać wła­śnie od nas. Śro­do­wi­ska pra­cy by­wa­ją bar­dzo róż­ne
 • Bu­do­wa­nie praw­dzi­wie głę­bo­kich re­la­cji
 • Zdol­ność przyj­mo­wa­nia no­we­go czło­wie­ka ta­kim ja­ki on jest. Za­ak­cep­to­wa­ny roz­kwit­nie, ła­twiej otwo­rzy się na Bo­ga, lu­dzi i bę­dzie po­dat­ny na du­cho­we for­mo­wa­nie
 • Utrzy­my­wa­nie po­rząd­ku w sza­fie

Od­po­wie­dzial­ni za in­ter­net

 • Stro­na www
  • two­rze­nie i kon­ser­wa­cja tech­nicz­na stro­ny in­ter­ne­to­wej Wspól­no­ty;
  • umiesz­cza­nie in­for­ma­cji na zle­ce­nie Od­po­wie­dzial­nych;
  • ak­tu­ali­za­cja in­for­ma­cji bie­żą­cych.
 • Pocz­ta elek­tro­nicz­na
  • prze­ka­zy­wa­nie li­stów przy­cho­dzą­cych na wspól­ny ad­res od­po­wied­nim oso­bom;
  • utrzy­my­wa­nie li­sty ad­re­so­wej człon­ków i sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty;
  • roz­sy­ła­nie do tej li­sty in­for­ma­cji we­dług za­po­trze­bo­wa­nia Od­po­wie­dzial­nych i człon­ków wspól­no­ty oraz in­for­ma­cji nad­cho­dzą­cych;
 • Do­pil­no­wa­nie, aby udo­stęp­nia­ne i roz­sy­ła­ne tek­sty by­ły zgod­ne z pro­fi­lem wspól­no­ty ja­ko gru­py w Ko­ście­le Ka­to­lic­kim. W przy­pad­kach wąt­pli­wych wią­żą­ca jest opi­nia Dusz­pa­ste­rza

Po­wrót do stro­ny od­po­wie­dzial­nych