WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Owoce naszej modlitwy

Po­ni­żej pu­bli­ku­je­my na­de­sła­ne świa­dec­twa osób, któ­re pro­si­ły na­szą wspól­no­tę o mo­dli­twę.

  • Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy mo­dli­li się o po­pra­wę mo­je­go sta­nu zdro­wia. Pro­wa­dzą­cy le­karz stwier­dził, że za­ka­ża­nie or­ga­ni­zmu za­trzy­ma­ło się , gdyż wy­ni­ki ba­dań mi­ni­mal­nie się po­pra­wi­ły i mam po­wtó­rzyć ba­da­nia w mar­cu te­go ro­ku. Po­byt w szpi­ta­lu na ra­zie od­ro­czo­ny. Nadal pro­szę o mo­dli­twę, po­nie­waż wy­ni­ki ba­dań wska­zu­ją na po­nad 4- krot­ną mak­sy­mal­ną do­pusz­czo­ną nor­mę jed­no­stek eli­sy IgM /win­no być nie wię­cej niż 22j. jest 90,4j./.Chwa­ła Pa­nu za uzdra­wia­nie. Z ca­łe­go ser­ca dzię­ku­ję za Wa­szą mo­dli­twę, któ­ra od­no­si wy­mier­ne skut­ki. Bo­gu dzię­ki.eg
    Sty­czeń 2011
    PS. Jesz­cze raz dzię­ku­ję za mo­dli­twę o mo­je uzdro­wie­nie, po­nie­waż le­cze­nia szpi­tal­ne, któ­re oka­za­ło się ko­niecz­ne za­ha­mo­wa­ło dal­szy roz­wój cho­ro­by/ cho­ciaż do koń­ca nie wy­le­czy­ło / i umoż­li­wi­ło mi w mia­rę nor­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie. Wa­sza mo­dli­twa ser­cem zo­sta­ła wy­słu­cha­na. Chwa­ła Pa­nu.eg
    Paź­dzier­nik 2012

  • Już w Grud­niu mi­nie rok od mo­jej ope­ra­cji. Wte­dy pro­si­łam pań­stwa o mo­dli­twę o do­bry prze­bieg ope­ra­cji i świa­tło Du­cha Świę­te­go dla le­ka­rzy. By­ła to mo­ja pierw­sza ope­ra­cja i tro­chę się ba­łam. Dzię­ki mo­dli­twie wszyst­ko się do­brze uda­ło. Mia­łam bar­dzo do­bre wa­run­ki, do­brą opie­kę i szyb­ko wra­ca­łam do zdro­wia. Nie­daw­no ro­bi­łam ba­da­nia i wszyst­ko jest w po­rząd­ku. Pro­si­łam rów­nież o mo­dli­twę w in­ten­cjach bli­skich mi osób, a tak­że tych, któ­rzy mnie o to pro­si­li. Bar­dzo dzię­ku­ję wszyst­kim za mo­dli­twę. Wiem, że bar­dzo waż­ne jest to, aby­śmy mo­dli­li się za sie­bie na­wza­jem i za tych, któ­rzy o to nas pro­szą. Kry­sty­na
    Paź­dzier­nik 2012

Je­że­li po­wie­rzy­łeś nam swo­ją in­ten­cję i do­świad­czy­łeś owo­ców mo­dli­twy prze­ślij nam swo­je świa­dec­two.

Po­wrót do czy­tel­ni