WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Chcesz dołączyć?

Je­ste­śmy wspól­no­tą otwar­tą, co ozna­cza, że nie po­trze­bu­jesz żad­nej re­ko­men­da­cji ani za­pro­sze­nia, aby przyjść na na­sze spo­tka­nie i w nim uczest­ni­czyć. Nie są też wy­ma­ga­ne żad­ne for­mal­no­ści, za­pi­sy, czy po­da­wa­nie swo­ich da­nych. Pro­wa­dzi­my li­stę ad­re­so­wą, aby uła­twić wza­jem­ne kon­tak­ty, ale wpis na nią jest do­bro­wol­ny. Je­że­li chcesz przyjść i mo­dlić się z na­mi, je­steś mi­le wi­dzia­ny.

Spo­ty­ka­my się w klasz­to­rze Oj­ców Do­mi­ni­ka­nów przy uli­cy Freta 10 w Warszawie w sali Ka­pi­tu­la­rza, zwa­nej też Ka­pli­cą Świętch Do­mi­ni­kań­skich, w każ­dy pią­tek (z pew­ny­mi wy­jąt­ka­mi) o godz. 19.15. Kie­dy sta­niesz przed ko­ścio­łem (twa­rzą w stro­nę wej­ścia do ko­ścio­ła), to po le­wej stro­nie zo­ba­czysz w głę­bi furt­kę do ogro­du. Przejdź przez nią i idź wzdłuż bu­dyn­ku. Po oko­ło 10 me­trach mi­niesz po pra­wej stro­nie fur­tę klasz­to­ru i po na­stęp­nych ok. 10 metrach doj­dziesz do pod­cie­ni, gdzie są drzwi. Wcho­dzisz przez te drzwi i wi­dzisz przed so­bą sa­lę Ka­pi­tu­la­rza (jest ta­blicz­ka).

A w Ka­pi­tu­la­rzu wśród człon­ków wspól­no­ty jest oso­ba od­po­wie­dzial­na za opie­kę nad no­wo przy­by­ły­mi. Po­za tym za­wsze znaj­dzie się ktoś życz­li­wy, kto się uśmiech­nie i zagadnie.

Za­pra­sza­my
Cze­ka­my na Cie­bie
Do zo­ba­cze­nia.

Je­że­li chcesz o coś za­py­tać, .


Wy­świetl ma­pę (Go­ogle MapsTM)