WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Zasady forum

Pu­bli­ku­jąc swo­je wy­po­wie­dzi na fo­rum na­le­ży usza­no­wać god­ność in­nych użyt­kow­ni­ków oraz od­wie­dza­ją­cych, a tak­że za­cho­wać za­sa­dy obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa. W związ­ku z tym nie na­le­ży umiesz­czać wy­po­wie­dzi, któ­re:

  • za­wie­ra­ją wul­ga­ry­zmy
  • pro­pa­gu­ją al­ko­hol, środ­ki odu­rza­ją­ce, nar­ko­ty­ki
  • ob­ra­ża­ją in­ne oso­by
  • ob­ra­ża­ją in­ne na­ro­do­wo­ści, ra­sy, re­li­gie
  • przy­czy­nia­ją się do ła­ma­nia praw au­tor­skich
  • za­wie­ra­ją lin­ki do stron WWW na­ru­sza­ją­cych pra­wo lub do­bre oby­cza­je
  • są re­kla­ma­mi
  • są spa­mem czy­li nie ma­ją nic wspól­ne­go z te­ma­tem sek­cji
  • na­wo­łu­ją do agre­sji lub ła­ma­nia pra­wa
  • pro­pa­gu­ją tre­ści nie­zgod­ne z na­ucza­niem Ko­ścio­ła Ka­to­lic­kie­go

Za­strze­ga­my so­bie pra­wo do usu­nię­cia ta­kich wpi­sów.

Po­wrót do fo­rum