WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 1 maja

Ko­lej­ne ob­ostrze­nia zo­sta­ją znie­sio­ne, ale jesz­cze nie spo­tka­my się w ka­pi­tu­la­rzu. Cze­ka­my wszy­scy na ten dzień z du­żą tę­sk­no­tą. Ma­my na­dzie­ję, że nikt z nas nie za­cho­ro­wał na Co­vid-19, mo­dli­my się o zdro­wie dla wszyst­kich, ale je­że­li ktoś chciał­by pro­sić o mo­dli­twę w szcze­gól­nej in­ten­cji, niech na­pi­sze do Mar­ka P., któ­ry prze­śle do wszyst­kich proś­bę o mo­dli­twę. Przy­po­mi­na­my, że je­że­li ktoś jest w sta­nie bez­piecz­nie do­je­chać do ko­ścio­ła św. Jac­ka, naj­le­piej uni­ka­jąc trans­por­tu pu­blicz­ne­go - mo­że uczest­ni­czyć w ogól­nej mszy św. w ko­ście­le św. Jac­ka w piąt­ki o godz. 18 - w naj­bliż­szy pią­tek, tak jak za­wsze w pierw­szy pią­tek mie­sią­ca, bę­dzie od­pra­wia­na msza o Bo­żym Mi­ło­sier­dziu. Po mszy św. - me­dy­ta­cja przed ob­ra­zem Je­zu­sa Mi­ło­sier­ne­go z mo­dli­twą o uzdro­wie­nie du­szy i cia­ła.

Za­chę­ca­my do pa­mię­ci o so­bie na­wza­jem i od­zy­wa­nie się do sie­bie te­le­fo­nicz­nie lub ema­ilo­wo. Jak za­wsze, pro­si­my o Wa­szą mo­dli­twę ró­żań­co­wą w in­ten­cji o od­no­wę du­cho­wą i mo­ral­ną Eu­ro­py, za oso­by do­tknię­te ko­ro­na­wi­ru­sem, szcze­gól­nie za tak wie­le osób, któ­re umie­ra­ją bez przy­go­to­wa­nia, za służ­bę zdro­wia i o usta­nie epi­de­mii na ca­łym świe­cie, o mi­ło­sier­dzie Bo­że dla Pol­ski i ca­łe­go świa­ta. Cho­ciaż naj­bar­dziej lu­bi­my sło­necz­ną po­go­dę, do na­szych mo­dlitw do­daj­my proś­bę o deszcz i uchro­nie­nie przed su­szą.

Na te trud­ne cza­su Oj­ciec Ma­rian po­le­ca nam roz­wa­ża­nie i mo­dli­twę do Opatrz­no­ści Bo­żej, któ­re są do po­bra­nia.

Po­zdra­wia­my ser­decz­nie i z na­dzie­ją cze­ka­my na nie­dłu­gie spo­tka­nie ra­zem, po­wie­rza­my Was opie­ce Ma­ryi,

O. Ma­rian i od­po­wie­dzial­ni za Ado­nai