WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 8 maja

Po­go­da nam się ze­psu­ła, spadł deszcz, wy­pro­szo­ny, bło­go­sła­wio­ny. Dzię­ku­je­my Bo­gu za wy­słu­cha­ne mo­dli­twy. Wciąż nie mo­że­my spo­ty­kać się na na­szych piąt­ko­wych spo­tka­niach. Ko­rzy­staj­my z więk­szej do­stęp­no­ści uczest­ni­cze­nia we mszy św., w sa­kra­men­tach i w na­bo­żeń­stwie ma­jo­wym w na­szych ko­ścio­łach. Chcie­li­by­śmy dzi­siaj Was za­chę­cić do udzia­łu w Ogól­no­pol­skim Czu­wa­niu Ka­to­lic­kiej Od­no­wy w Du­chu Świę­tym, któ­re od­bę­dzie się 15-16 ma­ja pod ha­słem "Ko­cham Ko­ściół". W tym ro­ku, z po­wo­du obec­nej sy­tu­acji epi­de­micz­nej, bę­dzie­my mo­gli wziąć w nim udział tyl­ko przez in­ter­net. Go­ść­mi Czu­wa­nia bę­dą m.in: bp An­drzej Przy­byl­ski - De­le­gat Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Ru­chu Od­no­wy w Du­chu Świę­tym, ks. Ar­tur Po­tra­pe­luk - Prze­wod­ni­czą­cy Kra­jo­we­go Ze­spo­łu Ko­or­dy­na­to­rów Od­no­wy w Du­chu Świę­tym w Pol­sce, oraz o. John Ba­sho­bo­ra. Or­ga­ni­za­to­rzy pro­szą o za­re­je­stro­wa­nie się na to wy­da­rze­nie, moż­na to zro­bić na tej stro­nie. Je­że­li ktoś po­trze­bu­je wspar­cia mo­dli­tew­ne­go, niech prze­śle swo­ją in­ten­cję do Mar­ka P. Pa­mię­taj­my o so­bie na­wza­jem w mo­dli­twie i utrzy­muj­my kon­takt te­le­fo­nicz­ny lub ema­ilo­wy. Jak za­wsze, pro­si­my o Wa­szą mo­dli­twę ró­żań­co­wą w in­ten­cji o od­no­wę du­cho­wą i mo­ral­ną Eu­ro­py, za oso­by do­tknię­te ko­ro­na­wi­ru­sem, szcze­gól­nie za tak wie­le osób, któ­re umie­ra­ją bez przy­go­to­wa­nia, za służ­bę zdro­wia i o usta­nie epi­de­mii na ca­łym świe­cie, o mi­ło­sier­dzie Bo­że dla Pol­ski i ca­łe­go świa­ta.

Po­zdra­wia­my Was ser­decz­nie i ogar­nia­my wszyst­kich mo­dli­twą,

O. Ma­rian i od­po­wie­dzial­ni za Ado­nai