WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

15 listopada 2019 Gość Specjalny
Za­pra­sza­my na spo­tka­nie piąt­ko­we

Plan spotkań

15 listopada
Gość Specjalny

22 listopada
Modlitwa uwielbienia

29 listopada
Różaniec

6 grudnia
Spotkanie rekolekcyjne

13 grudnia
Adoracja w ciszy

20 grudnia
Konferencja

27 grudnia
Spotkanie opłatkowe

3 stycznia
Grupki dzielenia

Ogłoszenia

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Trans­mi­sja na ży­wo

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni

Zachęcamy do odbycia REO
Oso­by, któ­re jesz­cze nie uczest­ni­czy­ły w REO za­chę­ca­my do od­by­cia re­ko­lek­cji


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.