WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

17 sierpnia 2018 Uroczystość św. Jacka
Bra­cia do­mi­ni­ka­nie za­pra­sza­ją na wspól­ne świę­to­wa­nie

Plan spotkań

17 sierpnia
Uwaga: Nie ma spotkania w Kapitularzu.
Uczestniczymy w obchodach uroczystości św. Jacka


24 siepnia
Modlitwa uwielbienia

31 siepnia
Adoracja w ciszy

7 września
Koronka do Miłosierdzia Bożego

14 września
Modlitwa uwielbienia

Ogłoszenia

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Trans­mi­sja na ży­wo

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni

Zachęcamy do odbycia REO
Oso­by, któ­re jesz­cze nie uczest­ni­czy­ły w REO za­chę­ca­my do od­by­cia re­ko­lek­cji


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.