WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

24 stycznia 2020 Gość Specjalny
Ka­te­che­zę wy­gło­si o. To­masz Mi­ko­łaj­ski OP

Plan spotkań

24 stycznia
Gość Specjalny

31 stycznia
Modlitwa uwielbienia

7 lutego
Koronka do Miłosierdzia Bożego

14 lutego
Adoracja w ciszy

21 lutego
Katecheza

28 lutego
Różaniec

6 marca
Spotkanie rekolekcyjne

Ogłoszenia

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni

Zachęcamy do odbycia REO
Oso­by, któ­re jesz­cze nie uczest­ni­czy­ły w REO za­chę­ca­my do od­by­cia re­ko­lek­cji


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.