WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

Plan spotkań

25 września
Rekolekcje klasztorne
Uwaga: Nie ma spotkania w Kapitularzu

2 października
Koronka do Miłosierdzia Bożego

9 października
Różaniec oraz
wybory odpowiedzialnych

16 października
Modlitwa uwielbienia

23 października
Katecheza

30 października
Modlitwa Słowem Bożym

Ogłoszenia

Spotkania piątkowe wracają do Kapitularza
Po okre­sie pan­de­mii wzna­wia­my spo­tka­nia

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni

Zachęcamy do odbycia REO
Oso­by, któ­re jesz­cze nie uczest­ni­czy­ły w REO za­chę­ca­my do od­by­cia re­ko­lek­cji


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.