WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

Plan spotkań

11 maja
Modlitwa uwielbienia

18 maja
Katecheza o Duchu Świętym

25 maja
Litania Dominikańska

1 czerwca
Różaniec

8 czerwca
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

15 czerwca
Katecheza

22 czerwca
Adoracja w ciszy

Ogłoszenia

Katechezy w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego
Cykl ka­te­chez w ro­ku 2017/2018

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Trans­mi­sja na ży­wo

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni

Zachęcamy do odbycia REO
Oso­by, któ­re jesz­cze nie uczest­ni­czy­ły w REO za­chę­ca­my do od­by­cia re­ko­lek­cji


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.