WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

Plan spotkań

Uwaga!
Zgodnie z zarządzeniem Ojca Przeora, do dnia 25 marca zostają odwołane spotkania wszystkich grup duszpasterskich, w tym również spotkania naszej wspólnoty.

Ogłoszenia

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni

Zachęcamy do odbycia REO
Oso­by, któ­re jesz­cze nie uczest­ni­czy­ły w REO za­chę­ca­my do od­by­cia re­ko­lek­cji


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.