WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

14-15 września 2019 Wyjazd integracyjny do Poznania
Ser­decz­nie za­pra­sza­my

Plan spotkań

12 lipca
Różaniec

19 lipca
Adoracja w ciszy

26 lipca
Modlitwa uwielbienia

2 sierpnia
Koronka do Miłosierdzia Bożego

9 sierpnia
Adoracja w ciszy

16 sierpnia
Różaniec

23 sierpnia
Modlitwa uwielbienia

30 sierpnia
Echo Słowa

6 września
Katecheza - Gość Specjalny

13 września
Adoracja w ciszy

20 września
Spotkanie przedwyborcze

27 września
Wybory nowych odpowiedzialnych

Ogłoszenia

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Trans­mi­sja na ży­wo

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni

Zachęcamy do odbycia REO
Oso­by, któ­re jesz­cze nie uczest­ni­czy­ły w REO za­chę­ca­my do od­by­cia re­ko­lek­cji


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.