WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

7-9 grudnia 2018 Rekolekcje Adwentowe
Za­pra­sza­my do Otwoc­ka

Plan spotkań

23 listopada
Modlitwa uwielbienia

30 listopada
Adoracja w ciszy

7 grudnia
Spotkanie rekolekcyjne

14 grudnia
Koronka do Miłosierdzia Bożego

21 grudnia
Modlitwa uwielbienia

28 grudnia
Spotkanie opłatkowe

4 stycznia
Koronka do Miłosierdzia Bożego

11 stycznia
Katecheza

Ogłoszenia

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie
Trans­mi­sja na ży­wo

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni

Zachęcamy do odbycia REO
Oso­by, któ­re jesz­cze nie uczest­ni­czy­ły w REO za­chę­ca­my do od­by­cia re­ko­lek­cji


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.