WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Wydarzenia

2-4 grudnia 2022 Rekolekcje Adwentowe
Za­pra­sza­my sta­łych by­wal­ców jak rów­nież oso­by, któ­re daw­no nie po­ja­wia­ły się na spo­tka­niach

30 grudnia 2022 Spotkanie opłatkowe
Dzie­li­my się opłat­kiem i skła­da­my ży­cze­nia

7 stycznia 2023 Kolędowanie
Za­pra­sza­my na wspól­ne śpie­wa­nie ko­lęd do Be­aty

Plan spotkań

25 listopada
Modlitwa za Ojczyznę

2 grudnia
Rekolekcje adwentowe

Ogłoszenia

Pomoc dla Domu św. Marcina na Ukrainie
Proś­ba od na­szych przy­ja­ciół "Cha­ry­ta­tyw­ni Fre­ta" o wspar­cie.

Charytatywni Freta
Za­chę­ca­my do wspar­cia ini­cja­tyw cha­ry­ta­tyw­nych przy klasz­to­rze na Fre­ta

Owoce naszej modlitwy
No­wy dział w na­szej Czy­tel­ni


Więcej informacji o naszych spotkaniach w dziale Cykl spotkań.