WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

AktualnościNastępne      

Zachęcamy do odbycia REO

REO – Re­ko­lek­cje Ewan­ge­li­za­cyj­ne Od­no­wy, to ab­so­lut­na pod­sta­wa for­ma­cyj­na w gru­pach Od­no­wy, dla­te­go też chce­my za­chę­cić wszyst­kie oso­by, któ­re jesz­cze nie uczest­ni­czy­ły w REO, aby wy­go­spo­da­ro­wa­ły tro­chę cza­su i od­by­ły re­ko­lek­cje. Na­praw­dę war­to, jest to nie­za­po­mnia­ne do­świad­cze­nie, któ­re otwie­ra na moc Du­cha Świę­te­go. Po­nie­waż na­sza wspól­no­ta nie or­ga­ni­zu­je w naj­bliż­szym cza­sie ta­kich re­ko­lek­cji, dla­te­go za­chę­ca­my, aby do­łą­czyć do re­ko­lek­cji or­ga­ni­zo­wa­nych przez in­ną wspól­no­tę. In­for­ma­cje o REO w War­sza­wie i oko­li­cach moż­na zna­leźć na stro­nie Cen­trum For­ma­cji Wie­czer­nik.

Powrót do aktualności